3090

Поняття про увагу

Доклад

Важливою закономірністю уваги є її вибірковість, яка виявляється в тому, що людина, зосереджуючись на одному, не помічає іншого. Сутність уваги, її природу психологи пояснюють по-різному. Прибічники волюнтаристської теорії вбачають її сутність виключно у волі, хоча мимовільна увага не може бути пояснена вольовою діяльністю; інші вважають, що у проявах уваги провідну роль відіграють почуття, хоча довільна увага виявляється всупереч почуттям. Оскільки в увазі виявляється ставлення особистості до об’єкта, на який спрямована свідомість, то...

2013-07-18

3.93 KB

0 чел.


Чтобы скачать работу - расскажи о ней в социальной сети с помощью кнопок.

Поняття про увагу

Увага — це особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості та зосередженості свідомості на значущих для особистості предметах, явищах навколишньої дійсності або власних переживаннях при одночасному відволіканні від інших.

Важливою закономірністю уваги є її вибірковість, яка виявляється в тому, що людина, зосереджуючись на одному, не помічає іншого.

Увагу викликають не лише зовнішні подразники, а й здатність людини довільно спрямовувати її на ті чи інші об’єкти. Цю здатність називають уважністю. Вона є характерологічною властивістю особистості, завдяки якій людина володіє власною увагою, а тому своєчасно й активно зосереджується, керує нею. Недостатній розвиток уважності виявляється в розсіяності та відволіканні, нездатності без зовнішніх спонук спрямовувати й підтримувати свою увагу у процесі діяльності внутрішніми засобами.

Сутність уваги, її природу психологи пояснюють по-різному.

Прибічники волюнтаристської теорії вбачають її сутність виключно у волі, хоча мимовільна увага не може бути пояснена вольовою діяльністю; інші вважають, що у проявах уваги провідну роль відіграють почуття, хоча довільна увага виявляється всупереч почуттям.

Оскільки в увазі виявляється ставлення особистості до об’єкта, на який спрямована свідомість, то значущість предметів, явищ для людини відіграє велику роль при зосередженні на них уваги. Саме цим пояснюється те, що людина, зосередившись на якомусь об’єкті, не звертає уваги навіть на сильні подразники, які не стосуються того, чим вона займається, або не мають для людини будь-якого значення. Усе, що переживає особистість як значуще для неї, стає предметом її уваги.

Функції уваги:

-добір значущих впливів, що відповідає потребам певної діяльності;

-ігнорування несуттєвих впливів;

-регуляція та контроль діяльності.

Види уваги: мимовільна; довільна; післядовільна.

Фактори привернення мимовільної уваги: новизна; інтенсивність.

Якості уваги: сконцентрованість; стійкість; обсяг; розподіл.

 

Другие работы

3407. Предприятия по первичной переработке сельхоз продукции, по производственно-техническому обслуживанию и материально-техническому обеспечению агропромышленного комплекса 10.97 KB
  И в один момент разрешается полная приватизация этих предприятий В результате появился локальный монополизм в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и агросервиса, что отрицательно повлияло на экономику всех сельскохозяйственных организаций. Их трудно разделить, поскольку они проводятся на основании одних и тех же нормативных актов и пересекаются в части приватизации сельскохозяйственных земель. Однако они не совпадают: земельная реформа связана с введением права частной собственности на земли различного назначения, а аграрная...
3408. Кредитно-финансовые рыночные отношения в сельском хозяйстве 10.62 KB
  В качестве одного из основных направлений государственной поддержки производства сельхоз продукции Федеральный Закон «О развитии сельского хозяйства» называет обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Существует сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой (смотреть статью 12 ФЗ «О развитии сельского хозяйства»). Тема: «Государственное регулирование сельского хозяйства в Российской Федерации». Осуществление мер государственной поддержки сельского хозяйства.
3409. Порядок создания и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства 12.97 KB
  Порядок создания и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. Право на создание фермерского хозяйства имеют: дееспособные граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства. А второе требование заменили требованием дееспособности, что существенно расширяет круг лиц, обладающих правом на создание фермерского хозяйства. В случае создания фермерского хозяйства одним человеком заключения соглашения не требуется.
3410. Возникновение прав на земельные участки 10.64 KB
  Общая характеристика оснований возникновения прав на землю. Классификация оснований возникновения прав на землю. Возникновение прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
3411. Земли энергетики 9.11 KB
  Акционерное общество имело территории в границах территории памятника археологии, относящийся к памятникам культуры. 7) Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов севера, Сибири и Дальнего Востока. Эти территории включают в свой состав не только земли, но и водную поверхность и воздушное пространство над ними, на которых находятся природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное и иное значение. Первый заповедник был создан в 1917 году, сейчас их насчитывается 100, 95 – в ведение...
3412. Правовой режим земель населённых пунктов 10.68 KB
  Понятие земель населённых пунктов. Особенности правового режима земель населённых пунктов. Состав земель населённых пунктов и зонирование территорий.
3413. Размер цены 12.3 KB
  В ФЗ «О введение в действие ЗК» выделено 3 вида субъектов, которым установлены цены на выкуп земельных участков.2001 года) приобретают земельные участки в собственность по цене, установленной субъектов РФ, но в пределах не выше для населённых пунктов с численностью больше 3 миллионов человек в размере 20% кадастровой стоимости земельных участков, в других населённых пунктов в пределах 2,5% кадастровой стоимости земельных участков. В Законе «О регулировании земельных отношений в Воронежской области» устанавливается цена выкупа земельных...
3414. Право собственности на землю 9.6 KB
  Понятие и содержание права собственности на землю. Субъекты и объекты права собственности на землю. Формы и виды земельной собственности.
3415. Земельное право 14.99 KB
  Доцент кафедры трудового права Лунина Наталья Александровна. Понятие земельного права Российской Федерации. Предмет земельного права. Метод земельного права.
загрузка...